Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 03 Luty 2015 08:55

Gmina Stolno mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stolno”
Dokument obejmie swoim zakresem stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu. W ramach projektu zostaną zaktualizowane Założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.


„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.
Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.
Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl

Załączniki do pobrania:

  1. Odezwa do mieszkańców,
  2. Ankieta dla mieszkańców (wersja pdfwersja word)
  3. Ankieta dla przedsiębiorców (wersja pdfwersja word)
  4. Prezentacja dot. efektu cieplarnianego (PowerPoint)

Gmina Stolno w najbliższej perspektywie finansowej zamierza ubiegać się o środki unijne na realizację inwestycji związanych z montażem instalacji wytwarzających energię elektryczną (fotowoltaiczną) i cieplną (tzw. solary). 
Mając powyższe na względzie poniżej podajemy ogólne zasady związane ze zgłaszaniem deklaracji przez mieszkańców naszej gminy:
1. Udział mieszkańców w kosztach montażu instalacji solarnej obecnie planowany jest w wysokości 25 % kosztów całkowitych instalacji gdzie:
- dla małej instalacji (dla max 4 osób) szacowany koszt całkowity instalacji obecnie to ok. 12.000 zł.
- dla instalacji dużej  (powyżej 4 osób) szacowany koszt całkowity instalacji obecnie to ok. 15.000 zł.
2. Udział mieszkańców w kosztach montażu instalacji do wytwarzania prądu elektrycznego planowany jest obecnie w wysokości 25 % kosztów całkowitych instalacji i kształtuje się na poziomie ok. 6.250 zł. Wartość uzależniona będzie od mocy instalowanych urządzeń.
3. Ważne!!!! Ostateczny poziom dofinansowania, a co za tym idzie koszty po stronie mieszkańców zostaną ustalone w momencie ogłoszenia konkursu przez Samorząd Województwa oraz na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych.
4. Środki wpłacać trzeba będzie jednorazowo przed realizacją zadania – w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia od Wójta Gminy Stolno.
5. Realizacja Programu jest możliwa tylko w przypadku pozyskania przez Gminę Stolno środków z UE.
6. Deklaracje należy składać w sekretariacie UG Stolno, pokój nr 6 (I piętro). Deklaracje można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Stolno, u sołtysów w poszczególnych sołectwach, a także można wydrukować ze strony internetowej Gminy Stolno (www.stolno.com.pl, w zakładce Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, dalej „Deklaracje mieszkańców”).
7. Warunkiem montażu urządzenia będzie wyrażenie zgody na użyczenie dachu lub części nieruchomości dla celów montażu urządzeń oraz zobowiązanie się do korzystania z urządzeń poprzez zawarcie indywidualnych umów.
8. Osoby, które są zainteresowane montażem instalacji solarnych w 2015 r. prosimy o złożenie deklaracji uczestnictwa w terminie do 02.04.2015 r. W 2015 r. planuje się montaż maksymalnie 30 instalacji. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób o zakwalifikowaniu się do dofinansowania zdecyduje losowanie.
9. Osoby, które są zainteresowane montażem instalacji solarnych w latach 2016 – 2018 prosimy o złożenie deklaracji w terminie do 20.04.2015 r. 
10. Osoby, które są zainteresowane montażem instalacji fotowoltaicznych w latach 2016 – 2018 prosimy o złożenie deklaracji w terminie do 20.04.2015 r. 
11. W sprawie realizacji w/w zadań informacji udziela Sekretarz Gminy Anna Bochen, tel. 601-16-17-22, w godz. 8.00 – 15.00.

Deklaracja dotycząca kolektorów słonecznych: wersja pdfwersja edytowalna word

Deklaracja dotycząca fotowoltaniki: wersja pdfwersja word


W dniu 12 listopada b.r. w Urzędzie Gminy Stolno odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami mieszkańców, przedsiębiorców i rolników, na którym prezentowane były założenia do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Stolno na lata 2011 – 2020 z perspektywą do 2023 roku oraz do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stolno na lata 2015-2020. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób.
Ewentualne uwagi do założeń Strategii Rozwoju Gminy Stolno oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej można jeszcze składać do dnia 20.11.2015 r. (osobiście w Urzędzie Gminy Stolno do Sekretarza Gminy lub telefonicznie na nr tel. 566770904 lub na adres mailowy:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
Główne założenia Strategii Rozwoju Gminy Stolno oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej znajdziecie Państwo w prezentacji zamieszczonej poniżej.
Prezentacja 
Wersja PGN po konsultacjach społecznych.  Dokument jest na etapie opiniowania przez instytucje zewnętrzne


Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stolno na lata 2015 - 2020


Formularz konsultacji: wersja word, wersja pdf